O školce​

Zápis do MŠ

Zápis dětí pro školní rok 2023/2024
se koná ve čtvrtek 4. 5. 2023 v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Zápis proběhne v budově mateřské školy.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, u cizinců povolení k trvalému pobytu.

U zápisu vyplníte žádost o přijetí do MŠ, poté obdržíte přihlášku a evidenční list dítěte. Vyplněné dokumenty odevzdáte do Mateřské školy do 14 dnů, s datem budete seznámeni. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti ale stanovená kritéria, viz. níže. Rodiče budou u zápisu také seznámeni jaké potřebné dovednosti má dítě zvládnout před nástupem do MŠ.

Dokumenty potřebné k zápisu obdrží rodiče v den zápisu v mateřské škole.

Mateřská škola preferuje osobní setkání s rodiči (rodičem) a s dítětem.

Veškeré další informace budou podány na místě.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Praha 9 – Satalice:
 1. Dítě na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 Školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném Školském obvodu Satalice, zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců, místem pobytu v příslušném obvodu Satalice, které před začátkem školního roku do 31.8.2023 dosáhne nejméně čtvrtého roku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, příslušném školském obvodu Satalice, které před začátkem školního roku do 31.8.2022 dosáhne nejméně třetího roku věku.
 4. Dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.10.2023 pouze s místem trvalého pobytu, v případně cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu Satalice.
 5. Děti z ostatních městských částí a obcí podle věku a volného místa:
  1. dítě, které dosáhne k 31.8.2023 5 let
  2. dítě, které dosáhne k 31.8.2023 4 let
  3. dítě, které dosáhne k 31.8.2023 3 let

Marie Špalková
ředitelka Mateřské školy

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/24

Zápis dětí pro školní rok 2022/2023
proběhne od 19.4. do 14.5.2021 elektronickou formou

Vážení rodiče,

v této, pro nás všechny nové situaci, upravujeme způsob přijímacího řízení tak, abychom minimalizovali možnost šíření nákazy takto:

 • Zákonní zástupci vyplní žádost, kterou si mohou stáhnout od 19.4. – 7.5.2021 zde na www.ms-satalice.cz.
 • Pokud zákonní zástupci nemají možnost elektronického předzápisu, mohou si vyzvednout žádost a evidenční list dne 6.5.2021, od 10:00 – 16:30 ve vestibulu MŠ (vchod do třídy Motýlci).
 • Součástí podané žádosti je potvrzení lékaře o očkování, evidenční list a kopie rodného listu dítěte.

Doložení řádného očkování dítěte:

 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ, podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, je splnění povinnosti podrobit se stanovenému očkování nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží:
  • Kopii očkovacího průkazu.
  • Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno.

Termínem 14.5.2021 začíná doba rozhodná pro vyřízení žádostí ve správním řízení podle stanovených kritérií pro přednostní umístění v případě poptávky převyšující kapacitní možnosti MŠ.

Na základě dodaných žádostí od zákonných zástupců, tito obdrží registrační číslo, které bude zasláno e-mailem nebo sděleno osobně, při vyzvednutí žádosti.

Po naplnění těchto kritérií, vydá ředitelka MŠ rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

24.5.2021 bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte, vyvěšení registračních čísel na webových stránkách a na budově školy.

Dokumenty pro zápis ke stažení:

Vyplněné dokumenty můžete odevzdat následovně, nejpozději do 14.5.2021:
 • Vhozením do schránky MŠ.
 • Zasláním na e-mail skolka@ms-satalice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail).
 • Do datové schránky: u9gkxyv
 • Poštou, na adresu naší školky.
 • Osobně, v zalepené obálce, kterémukoliv zaměstnanci školky.
 • Prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění kontaktního e-mailu, který je důležitý pro naši vzájemnou komunikaci!!!

Registrační číslo vašeho dítěte dostanete po vyhlášeném dni zápisu na vaší e-mailovou adresu.